Trojice podpořených projektů GAČR našeho ústavu

Předčasný vánoční dárek byl nadělen hned trojici badatelských týmů našeho ústavu. Indologický, mongolistický a tibetanistický tým získaly podporu svých projektů od prestižní národní agentury GAČR. (Kompletní seznam podpořených projektů GAČR od roku 2022 je pak k dispozici zde.) Níže jsou uvedeny krátké popisy těchto projektů. Všem úspěšným navrhovatelům i jejich týmům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru! Již nyní se můžeme začít těšit na jejich plánované výstupy.

Inkulturace křesťanství v Indii: Smysl a důležitost nové náboženské symboliky

Zdeněk Štipl

Projekt se zabývá výsledky procesu inkulturace v indické katolické církvi, s jehož idejemi i cíli se církev v 70. letech 20. století identifikovala a několik následujících let mu též vyjadřovala oficiální podporu. Terénní výzkum, realizovaný ve třech etapách, umožní sběr inkulturovaného materiálu nové náboženské symboliky, která se dotýká mnoha aspektů života katolické církve v Indii – rituálu a s ním spojených rétorických obratů v nově formulovaných náboženských textech, sakrálního umění, architektury a každodenní duchovní praxe náboženských profesionálů i laiků. Základní výzkumné otázky, s nimiž bude shromážděný materiál analyzován, se týkají: (1) výběru dílčích prvků inkulturované symboliky, (2) způsobu jejich integrace, (3) zda prvky symboliky nadále nesou starý význam vyplývající z původního náboženského kontextu a jakého nového významu naopak nabývají v křesťanském kontextu, (4) jak je integrace prvků nazírána proponenty inkulturace a recipienty inkulturované symboliky, (5) zda se prostřednictvím nové náboženské symboliky podařilo splnit obecné ideové cíle procesu inkulturace.

Ideofony jako nositelé tradiční kultury v centrální a severovýchodní Asii: Dokumentace a jazyková analýza

Alena Oberfalzerová

Multiperspektivní projekt dokumentuje a interpretuje ideofony jako kulturně specifické lexikum mongolštiny a areálově blízkých jazyků: šivejštiny a jakutštiny. Kombinuje terénní výzkum, přístupy etnolingvistiky a jazykové dokumentace s metodami sociolingvistiky, kontaktové a obecné lingvistiky a využívá areálového zaměření členů týmu. V obecné rovině se projekt také zaměřuje na popis procesu změny v kulturně specifickém lexiku v souvislosti se ztrátou tradičního způsobu života. Těžištěm projektu je situace v mongolštině. Sledované procesy budou srovnávány s vývojem v jakutštině a šivejštině s cílem zjistit jejich podmíněnost sociokulturními specifiky. Budou vytvořeny anotované korpusy ideofonů včetně multimediálních záznamů jejich konkrétního užití. Vzniknou popisné a srovnávací studie o jednotlivých kategoriích ideofonů. Popsané procesy budou analyzovány a interpretovány z pohledu etnografie komunikace a funkcionalistických přístupů.

Dolposká tibetština: tibetický jazyk v oblasti Himálaje

Zuzana Vokurková

Projekt je zaměřený na výzkum jazykové situace v oblasti Dolpo v západním Nepálu na úpatí Himálaje, jejíž obyvatelé jsou etnicky, jazykově a kulturně blízcí Tibeťanům. Vzhledem ke své geografické izolaci je Dolpo unikátní, jelikož je zde poměrně dobře uchována tradiční tibetská civilizace a jazyk. Lze tedy na tuto oblast pohlížet jako na nositele tibetské tradiční kultury v době, kdy jiná místa tibetské kulturní sféry čelí silným vlivům moderního světa. Jádrem projektu je zmapování lingvistické situace Dolpa a identifikace místních dialektů. Projekt je koncipovaný do dvou hlavních vzájemně propojených výzkumných částí: studium materiálů napsaných v literární tibetštině pocházejících z oblasti Dolpa a charakteristika hlavních rysů jazyka Dolpo. Nejdůležitějším výstupem bude monografie obsahující tříjazyčný slovník dolpoštiny – standardní tibetštiny – angličtiny.

Úvod > Aktuality > Trojice podpořených projektů GAČR našeho ústavu