Jan Sýkora

Osobní profilRozvrhPublikaceVyučované předmětyZávěrečné práceProfesní životopis

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Adresa

Ústav asijských studií
Celetná 22
Místnost č. 239a

CV (English)

LIST OF PUBLICATIONS (English)

Po studiích na VŠE Praha (1984) absolvoval graduální studia na Saga University v Japonsku (1994) a doktorské studium na Filozofické fakultě UK v Praze (2002). V letech 1997–1998 působil jako hostující docent v Mezinárodním centru pro japonská studia (Nichibunken) v Kjótu, v letech 2000–2001 jako vědecký pracovník Seinan gakuin University (Fukuoka) a v letech 2005–2006 jako vědecký pracovník Osaka University. V letech 1994-2000 vedl Japonská studia na Ústavu Dálného východu FF UK, v jehož čele stál v letech 2007-2011.

Zabývá se sociálně ekonomickými a intelektuálními dějinami předmoderního a moderního Japonska a vybranými problémy současné japonské společnosti. Je autorem řady publikací o japonském myšlení a aktuálních otázkách soudobých japonských dějin. Kromě Univerzity Karlovy často přednáší i na zahraničních univerzitách (Oxford Books University, Lund University, Universität Heidelberg, Ruhr Universität, Jagiellonian University, Osaka University, Kansai University).

Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00, místnost č. 239 (Celetná 20, Praha 1)

Office hours:            Tuesday 13:00 – 14:00; Room No. 239 (Celetná 20, Prague 1)   

 

VZDĚLÁNÍ, KVALIFIKACE

červen 2011: Habilitace – Docent Univerzity Karlovy v Praze v oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (jmenování k 1. 6. 2011). Habilitační práce: Ekonomické myšlení v Japonsku

září 1994 – květen 2000: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (postgraduální studium); PhD. v oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (září 2002); Disertační práce: Formování ekonomické společnosti a počátky japonského ekonomického myšlení v období Tokugawa (Školitel: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc., Univerzita Karlova)

leden 1996 – březen 1996: The Japan Foundation, Japanese Language Center, Urawa, Japonsko (program dalšího vzdělávání vysokoškolských učitelů japonského jazyka)

duben 1992 – březen 1994: Saga University, Ekonomická fakulta, Saga Japonsko (graduální studium); M.A. v oboru Hospodářská a měnová politika (březen 1994); M.A. práce: Šódži Kóki no keizairon to bakumacu no Saga han: „Kenpó fukjóroku“ wo čúšin to šite [Ekonomické teorie Šódžiho Kókiho a knížectví Saga v pozdním období éry Tokugawa – se zaměřením na “Kenpó fukjóroku”] (Školitel: Prof. Dr. Susumu Nagano, Saga University)

leden 1991 – březen 1992: Saga University, Ekonomická fakulta, Saga Japonsko (studijní pobyt v rámci stipendia japonské vlády – Monbušó)

září 1988 – září 1992: ČSAV, Ekonomický ústav (interní aspirantura v oboru obecná ekonomická teorie); státní závěrečná zkouška vykonána v květnu 1990; v lednu 1991 aspirantura přerušena z důvodu studijního pobytu v Japonsku a v září 1992 zrušena z důvodu reorganizace EÚ ČSAV

září 1985 – červen 1988: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor orientalistika-japanologie (mimořádný student)

září 1984 – srpen 1987: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta obchodní (interní aspirantura); v průběhu studia vykonány dílčí odborné zkoušky, aspirantura zrušena z důvodu záporného stanoviska Městského výboru KSČ Praha 3

září 1980 – červen 1984: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta obchodní (studijní obor zahraniční obchod); Diplomová práce: Specifické faktory hospodářského růstu Japonska (Školitel: Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., VŠE Praha)

ZAMĚSTNÁNÍ

leden 1992 – dosud: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav asijských studií – docent

leden 2013 – únor 2016: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů – samostatný vědecký pracovník

září 1987 – červen 1988: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta obchodní – odborný asistent

ADMINISTRATIVNÍ FUNKCE

září 2011 – 2019: zástupce ředitele Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

leden 2013 – únor 2016: ředitel Centra asijských studií, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha

květen 2007 – září 2011: ředitel Ústavu Dálného východu FF UK v Praze

září 1994 – srpen 2001, září 2006 – 2019: vedoucí oboru Japonská studia, Ústav Dálného východu, FF UK v Praze

září 1994 – srpen 2000: tajemník Ústavu Dálného východu, FF UK v Praze

PEDAGOGICKÉ PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

7. 2. – 11. 2. 2020 Ritsumeikan Asia Pacific University, Graduate School of Management, Beppu, Japonsko. Cyklus přednášek na téma Japanese Corporations and Asia Pacific FM pro posluchače magisterského studia.

10. 10. – 30. 11. 2018 Jagiellonian University, Krakow, Polsko. Cyklus přednášek Contemporary Japanese Society. Základní kurz četby a intepretace japonských archiválií Introduction to the Japanese Paleography and Diplomatics (Komonjogaku nyumon) pro posluchače B.A. and M.A. studijních program.

13. 10. – 3. 12. 2016 Universität Zürich, Švýcarsko. Intenzivní kurz četby a intepretace japonských archiválií Introduction to the Japanese Paleography and Diplomatics (Komonjogaku nyumon) pro posluchače doktorského studia

13. 2. – 12. 3. 2014 Lund University, Lund, Švédsko. Cyklus přednášek v rámci předmětu Contemporary Japanese and Korean Societies pro posluchače magisterského studia

29. 10. – 1. 12. 2012 Kansai University, Ósaka, Japonsko. Cyklus přednášek „Nihon ni okeru keizai šisó no naritači ojobi sono tenkai: Kinsei kara kindai e“  [Počátky a rozvoj ekonomického myšlení v předmoderním a moderním Japonsku] pro posluchače magisterského a doktorského studia

11. 9. – 19. 9. 2012 Universität Heidelberg, Karl Jaspers Centre for Advanced Transcultural Studies, Heidelberg, Německo. Cyklus přednášek o četbě a interpretaci japonských historických textů a o japonské paleografii pro posluchače Letní školy „Reading Pre-modern Japanese Texts

29. 10. – 30. 11. 2010 Joetsu University of Education, Džóecu, Japonsko. Cyklus přednášek „Čeko no rekiši, bunka ojobi šakai“  [České dějiny, kultura a společnost] pro posluchače magisterského a doktorského studia.

11. 12. – 14. 12. 2009 Ruhr Universität, Fakultät für Ostasienwissenschaften, Bochum, Německo.Přednáškový cyklus „Introduction to the Japanese paleography and diplomatics (komonjogaku)“ pro posluchače doktorského studia a akademické pracovníky oddělení japonských dějin (Geschichte Japans)

1.8. – 4. 8. 2006 Seinan gakuin University, Faculty of Economics, Fukuoka, Japonsko. Přednáškový cyklus „Guróbarizéšon sutadí“ [Globalizace], pro posluchače bakalářského studia.

5. 5. – 15. 5. 2005 Vilnius University, Centre of Oriental Studies, Vilnius, Litva (Visiting Associate Professor). Přednáškové cykly „Modern Japanese Society“, „Intellectual History of Early Modern Japan“ a „Readings in Early Modern Historical Manuscripts“ pro posluchače magisterského programu japonských studií.

14. 7. – 17. 7. 2003 Seinan gakuin University, Faculty of Economics, Fukuoka, Japonsko. Přednáškový cyklus „Guróbarizéšon to nihonteki keiei“ [Globalizace a japonský styl řízení] pro posluchače bakalářského studia.

1. 1. 1997 – 31. 12. 1997 International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken), Kjóto, Japonsko. Hostující docent (Visiting Associate Professor)

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VĚDECKÝCH (ODBORNÝCH) STÁŽÍ

leden – červenec 2017: Osaka University, Graduate School of Letters, Ósaka, Japonsko. Hostující profesor (Visiting Professor). Název vědeckovýzkumného projektu: Formování spotřební společnosti v období Taišó

říjen – prosinec 2012: Kansai University, Ósaka, Japonsko. Hostující vědecký pracovník na pozvání Kansai University. Název vědeckovýzkumného projektu: Ósaka a formování moderní spotřební společnosti

květen 2012: International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken), Kjóto, Japonsko. Vědecký pobyt v rámci rozvojového projektu MŠMT ČR (FRVŠ) č. 868/2012: Inovace předmětu Kapitoly z japonského myšlení

říjen – listopad 2010: Joetsu University of Education, Faculty of Letters, Džóecu, Japonsko. Hostující vědecký pracovník na pozvání Joetsu University of Education.Název vědeckovýzkumného projektu: Slovník moderních a soudobých dějin zemí východní Asie (v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/31190 financovaného z ESF: Operační program Praha-Adaptabilita)

září 2005 – září 2006: Osaka University, Graduate School of Letters, Ósaka, Japonsko.Hostující vědecký pracovník na pozvání Japan Society for the Promotion of Science. Název vědeckovýzkumného projektu: Akademie ósackých obchodníků Kaitokudó a počátky ekonomického myšlení v Japonsku

říjen 2000 – září 2001: Seinan gakuin University, Faculty of Economics, Fukuoka, Japonsko. Hostující vědecký pracovník na pozvání The Japan Foundation. Název vědeckovýzkumného projektu: Proměny japonského hospodářského systému jako důsledek globalizačních procesů (na příkladu mezinárodních účetních standardů)

leden 1997 – leden 1998: International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken), Kjóto, Japonsko. Hostující docent (Visiting Associate Professor). Název vědeckovýzkumného projektu: Ekonomické myšlení v Japonsku v období Tokugawa (komparativní přístup)

leden 1996 – březen 1996: The Japan Foundation, Japanese Language Center, Urawa, Japonsko. Program dalšího vzdělávání vysokoškolských učitelů japonského jazyka

leden 1991 – březen 1992: Saga Univerisity, Faculty of Economics, Saga, Japonsko. Studijní pobyt v rámci stipendia japonské vlády (Monbušó). Název studijního projektu: Japonské hospodářské dějiny

květen 1990: Salzburg Seminar in American Studies, Salzburg, Rakousko.Účast na mezinárodním vědeckém projektu „1992: Effect on the World Outside the European Community

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH RADÁCH

2021 – dosud: člen vědecké rady Centro Científico e Cultural de Macau (Macau Scientific and Cultural Centre), Lisabon, Portugalsko

2019 – dosud: člen oborové rady doktorského studijního programu Asijská studia, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

2015 – dosud: člen oborové rady doktorského studijního programu Jazyky a kultura Číny a Japonska, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

2016 – 2020: člen vědecké rady Metropolitní univerzity v Praze

2003 – 2005: člen vědecké rady Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

2014 – 2016: člen rady Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) č. P08 Orientalistika

ČLENSTVÍ V GARANČNÍCH A REDAKČNÍCH RADÁCH ODBORNÝCH ČASOPISŮ

2001 – 2022: Japan Review (vydává International Research Center for Japanese Studies – Nichibunken, Kjóto, Japonsko) – člen mezinárodní garanční rady (International Advisory Board)

2006 – dosud: Acta Orientalia Vilnensia (vydává Centre of Oriental Studies, Vilnius University, Vilnius, Litva) – člen redakční rady

2006 – dosud: Acta UP Orientalia (vydává FF Univerzity Palackého v Olomouci) – člen redakční rady

2007 – dosud: Archív Orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies (vydává Orientální ústav ČAV) – člen redakční rady

2009 – dosud: Dvacáté století/The Twentieth Century (vydává FF UK v Praze) – člen redakčního kruhu

2010 – dosud: Anthropologia integra (vydává Masarykova univerzita v Brně) – člen redakční rady

2011 – dosud: Japan Forum (vydává British Association of Japanese Studies, Londýn) – člen mezinárodní grarační rady (International Advisory Board)

2015 – dosud: Silva Iaponicarum (vydává Adam Mickiewicz University, Poznan) – člen vědecké rady (Research Council)

2021 – dosud: Journal of Asia Pacific Studies (vydává Ritsumeikan Center for Asia Pacific, Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Japonsko) – člen ediční rady (Editorial Committee)

PŘEHLED ŘEŠENÝCH GRANTŮ

leden 2018 – prosinec 2020: Standardní výzkumný projekt financovaný Grantovou agenturou ČR č. 18-05339S. Spoluřešitel výzkumného projektu (Hlavní řešitel: Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D.. Název projektu: Japonská národní identita a revisionismus Šinza Abeho

září 2016 – březen 2018: Výzkumný grant university Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), College of International Management, Japonsko. Spoluřešitel výzkumného projektu (Hlavní řešitel: Prof. Dr. Kaoru Natsuda). Název projektu: Japanese Investments in the Central Europe: Focused on the Czech Automotive Industry

leden 2014 – prosinec 2016: Projekt financovaný Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, Praha. Spoluřešitel výzkumného projektu s doktorandkou Mgr. Kristýnou Vojtíškovou. Název projektu: Překlad a intepretace díla Fúdo Wacudžiho Tecuróa v kontextu japonského myšlení 20. století

leden 2012 – prosinec 2012: Rozvojový projekt č. 868/2012 financovaný Fondem rozvoje vysokých škol MŠMT ČR. Autor a hlavní řešitel rozvojového projektu. Název projektu: Inovace předmětu Kapitoly z japonského myšlení

duben 2011 – březen 2016: Výzkumný grant Waseda University, Japonsko. Spoluřešitel výzkumného projektu (Hlavní řešitel prof. Hiroshi Kawaguchi, Waseda University). Název projektu: Japanese Economic Thought: Time and Space

leden 2009 – prosinec 2011: ESF: Operační program Praha-Adaptabilita, CZ.2.17/3.1.00/31190. Autor a hlavní řešitel projektu – celková hodnota 8,6 mil. Kč. Název projektu: Zkvalitnění bakalářských studijních programů zavedením volitelných předmětů
zaměřených na moderní dějiny a aktuální problémy zemí východní Asie (Japonsko, Čína, Korea, Vietnam)

leden 2007 – prosinec 2007: Rozvojový program MŠMT 460 101. Spoluřešitel rozvojového programu „Rozvoj bakalářského studijního oboru Japonská studia s navazujícím magisterským studiem“. Název projektu: Úvod do četby a interpretace japonských archiválií (komondžogaku)

září 2005 – září 2006: Japan Society for the Promotion of Science, Japonsko. Individuální výzkumný grant. Název projektu: Akademie ósackých obchodníků Kaitokudó a počátky ekonomického myšlení v Japonsku

 leden 2005 – prosinec 2011: Výzkumný záměr MŠMT, MSM 0021620825: Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (hlavní řešitel Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc). Název podprojektu: Velký japonsko český lexikální slovník

2005: The Japan Foundation, Japonsko. Překladatelský a publikační grant. Název projektu: Micui Takafusa: Zápisky o obchodnících

říjen 2000 – září 2001: The Japan Foundation, Japonsko. Individuální výzkumný grant. Název projektu: Proměny japonského hospodářského systému jako důsledek globalizačních procesů (na příkladu mezinárodních účetních standardů)

2000: The Japan Foundation, Japonsko. Publikační grant. Název projektu: Jan Sýkora, David Labus: Znakový japonsko-český studijní slovník.

2000: The Japan Foundation, Japonsko. Konferenční a publikační grant. Název projektu: Organizace mezinárodní konference „A New Dialogue Between Central Europe and Japan: A Tension Between Continuity and Change“ a publikace sborníku.

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ

2020: Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou – nejvyšší japonské státní vyznamenání (uděleno „za zásluhy v oblasti akademické spolupráce“)

 DALŠÍ (NEAKADEMICKÉ) AKTIVITY – PROTOKOLÁRNÍ TLUMOČENÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

září 2019: protokolární tlumočník předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery, prezidenta ČR Miloše Zemana a  ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka během oficiální návštěvy předsedy Dolní komory Parlamentu Japonska p. Tadamoriho Óšimy v ČR

červenec 2019: protokolární tlumočník ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka při jednáních s místopředsedou japonské vlády p.  Rjóseiem Tanakou

červen 2017: protokolární tlumočník předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky během oficiální státní návštěvy v Japonsku

leden 2017: protokolární tlumočník vlády ČR během oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Japonska p. Fumia Kišidy v ČR

květen 2013: protokolární tlumočník předsedy vlády ČR Petra Nečase při bilaterálních jednáních s předsedou vlády Japonska Šinzó Abem v průběhu summitu Japonsko – země Visegrádské skupiny ve Varšavě

prosinec 2009: protokolární tlumočník předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky během státní návštěvy v Japonsku

květen 2009: protokolární tlumočník prezidenta ČR Václava Klause v průběhu summitu EU – Japonsko v Praze

květen 2009: protokolární tlumočník předsedy vlády ČR Mirka Topolánka při bilaterálních jednáních s předsedou vlády Japonska Taróem Asóem v průběhu summitu EU – Japonsko v Praze

únor 2007: protokolární tlumočník prezidenta ČR Václava Klause během státní návštěvy v Japonsku

květen 2005: protokolární tlumočník předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka během státní návštěvy v Japonsku

srpen 2003: protokolární tlumočník předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly během státní návštěvy předsedy vlády Japonska Džun´ičiróa Koizumiho v ČR

KOMPLETNÍ PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

I. Vědecké monografie

SÝKORA Jan. Ekonomické myšlení v Japonsku. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 200 s. ISBN 978-80-7308-309-0.

II. Část (kapitola) monografické práce

SÝKORA, Jan. Collective (historical) memory and national identity in contemporary Japan: Contested war narrative and myth making in „Japan’s Longest Day“. In: KOLMAŠ, Michal – SATO, Yoichiro (eds.). Ideatity, Culture and Memory in Japanese Foreign Policy. New York: Peter Lang, 2021, s. 131-146. ISBN 978-1-4331-7202-1.

SÝKORA, Jan. Koncept spotřeby v počátečním období éry Medži: Sada Kaiseki a jeho ekonomická teorie . In: ČECHUROVÁ, Jana – ŽEMLIČKA, Josef a kol. Souboj mečům, idejí a charakterů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 132-141. ISBN 978-80-7422-725-7.

SÝKORA, Jan. In Search of Lost Home: The Problem of Homelessness in Contemporary Japan. In: TIRALA, Martin (ed.). Crossing the Time and Space: From the Perspective of Japanese Studies. Praha: Nová vlna, 2018, s. 243-254. ISBN 978-80-85845-93-8

ROSE, Caroline – SÝKORA, Jan. The Trust Deficit in Sino-Japanese Relations. In: LUKNER, Kerstin, SAKAKI, Alexandra (eds.). Trust and Mistrust in Contemporary Japanese Politics. London: Routledge, 2018. ISBN 978-081-536-727-7.

SÝKORA, Jan. Between Arai Hakuseki and Adam Smith: Taguchi Ukichi, a Pioneer of Economic Liberalism in Meiji Japan. In: PAPP, Melinda. Encounters with Japan. Japanese Studies in the Visegrad Four Countries. Eötvös University Press, Eötvös Loránd University, 2015, s. 167-194. ISBN 978-963-284-610-1.

SÝKORA, Jan. Ekonomický román a mýtus budování japonského hospodářského zázraku. In: LABUS, David – LÖWENSTEINOVÁ, Miriam (eds.). Tradice a proměny: Mýtus, historie a fikce v Asii. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 189-208. ISBN 978-80-7308-515-5.

SÝKORA, Jan. Vyrobeno v Japonsku: Cesta tradice i změny. In: KAVALÍR, Ondřej (ed.). Made in Japan: Eseje o současné japonské popkultuře. Praha: Labyrint, 2014, s. 7-21. ISBN 978-80-87260-63-0.

SÝKORA, Jan. Ruth Benedictová: Chryzantéma a meč. Doslov. In: BENEDICTOVÁ, Ruth. Chryzantéma a meč: Vzorce japonské kultury. Praha: Malvern, 2013, s. 285-293. ISBN 978-86702-45-5.

SÝKORA, Jan. Shōji Kōki no keizai shisō to Sagahan no keizai kaikaku [Ekonomické myšlení Šódžiho Kókiho a reform Tenpó v knížectví Saga]. In: KAWAGUCHI Hiroshi – GRAMLICH-OKA Bettina. Obei kara mita kinsei nihon no keizai shisō [Ekonomické myšlení v raně moderním Japonsku ze západní perspektivy]. 1. vydání. Tokio: Iwata shoin, 2013., s. 229-252. ISBN 978-4-87294-785-4.

SÝKORA Jan. Consumerism and Democracy in Interwar Japan. In: TIRALA Martin and MORITA Mamoru. Distant Symbols and Close Signs. Praha: Nová vlna, 2013, s. 110-122. ISBN 978-80-85845-31-0.

SÝKORA, Jan. The Economic Thought of Shōji Kōki and the Tenpō Reforms in Saga Domain. In: GRAMLICH-OKA Bettina – SMITS Gregory. Economic Thought in Early Modern Japan. Leiden: Brill, 2010, s. 157-178. ISBN 90-041-8383-3.

SÝKORA, Jan. Japonsko na prahu 21. století. In: REISCHAUER Edwin O. – CRAIG Albert. Dějiny Japonska. 2. doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 322-351. ISBN 978-80-7106-513-5.

SÝKORA, Jan. Japonská bezpečnostní politika na prahu nového tisíciletí: Zdroj stability či nová hrozba? In: LUPTÁK Ĺubomír a kol. Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia: 2006 – 2007. Bratislava: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2007, s. 451-458. ISBN 978-80-89-89261-11-6.

SÝKORA, Jan. Svět tokugawských obchodníků. In: MICUI Takafusa. Zápisky o obchodnících. Praha: DharmaGaia, 2005, s. 5-46. ISBN 80-86685-44-6.

SÝKORA, Jan. Japonsko 90. let. In: REISCHAUER Edwin O. – CRAIG Albert. Dějiny Japonska. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 322-327. ISBN 80-7106-391-6.

SÝKORA, Jan. Tokugawa jidai kōki ni okeru keizai shisō no kōsacu: Shōji Kōki no keiseiron wo chūshin ni [Ekonomické myšlení v pozdním období Tokugawa: Se zaměřením na ekonomické teorie Šódžiho Kókiho]. In: HAMAGUCHI Eshun. Nihon shakai to wa nani ka?: Fukuzatsukei no shiten kara [Jaká je japonská společnost: S ohledem na její složitost]. 1. vydání. Tokio: Nippon hoso shuppankai, 1998, s. 236-252. ISBN 41-400-1833-X.

III. Původní práce v odborných časopisech

A) ČLÁNKY

NATSUDA, Kaoru – SÝKORA Jan – BLAŽEK, Jiří. Transfer of Japanese-style management to the Czech Republic: The case of Japanese manufacturing firms. Asia Europe Journal. 2019, Vol. 17. Print ISSN: 1610-2932, Online ISSN: 1612-1031, (https://doi.org/10.1007/s10308-019-00534-6).

BLAŽEK, Jiří – NATSUDA, Kaoru – SÝKORA Jan. Entrance-exit dynamics of suppliers and the repercussions for reshaping the structure of GVCs/GPNs, European Planning Studies, 2018. Print ISSN: 0965-4313 Online ISSN: 1469-5944. (DOI: 10.1080/09654313.2018.1533529).

SÝKORA, Jan. Čeko kara mita Óšú no nanmin kiki [The European Refugee Crisis and the Czech Society], Kagawa hógaku [Kagawa Law Review], 2018, Vol. 37, No. 3 – 4, March 2018, s. 51-63, ISSN 0286-9705.

ROSE, Caroline – SÝKORA Jan. The Trust in Sino-Japanese Relations. Japan Forum, 2017, Vol. 29, No. 1, p. 100-124. ISSN 0955-5803 (doi/full/10.1080/09555803.2016.1227353).

SÝKORA Jan. Editorial. Současná Evropa, 2013, 3, s. 3-7. ISSN 1804-1280.

SÝKORA Jan. Trust, Risk and the Role of Institutions in Early Modern Japan: Mere Anachronism or Useful Historical Experience?. Archív orientální, 2011, 2, s. 147-159. ISSN 0044-8699.

SÝKORA Jan – GOHORI Josef – HOSOE Yoko – TOKUMARU Sadako. Kaigo shisetsu ni okeru koreisha no shakaiteki nettowaku: Kaigo rinen, chiikisei, kazoku kankei, seibetsu nado ni yoru eikyo no kanten kara (Sociální sítě seniorů v pečovatelských zařízeních: Z pohledu pojetí pečovatelské služby, lokalizace, rodinných vztahů, pohlaví a podobně). Kyoiku jissengaku ronshu, 2009, 10, 3, s. 159-170. ISSN 1345-5184.

SÝKORA Jan. Concept of ‚kyósei‘ in Tokugawa intellectual tradition and the origin of modern company codes. Regioninés Studijos, 2009, 3, s. 107-119. ISSN 2029-2074.

SÝKORA Jan – HOSOE Yoko – GOHORI Josef. Vliv systému unit care na sociální síť klientů v seniorském věku. Sociální práce, 2008, 8, 3, s. 64-74. ISSN 1213-6204.

SÝKORA Jan. Kaitokudo oyobi sono shuhen ni okeru keizai shiso no naritachi: ‚Ri‘ wo meguru giron wo chushin ni (Počátky ekonomického myšlení v akademii Kaitokudó a v jejím intelektuálním okolí: Rozprava o podstatě ‚zisku‘). Kaitoku, 2007, 75, s. 19-34. ISSN 0288-4941.

SÝKORA Jan. Saikaku to chifutan: Ihara Saikaku no sakuhin ni miru choninzo oyobi sono hensen (Saikaku a příběhy o velkém jmění: Obraz obchodnictva v Saikakuově díle a jeho proměny). Koku bungaku kaishaku to kansho, 2005, zvláštní číslo, s. 225-234. ISSN 0371-8035.

SÝKORA Jan. Universities or ‘Professional’ Schools: Where Are the Limits of the Academia-Industry Linkage (sangaku renkei) Policy?. Acta Orientalia Vilnensia, 2005, 6, 1, s. 30-41. ISSN 1648-2662.

SÝKORA Jan. Concept of Market Principles in Early Modern Japan. Acta Orientalia Vilnensia, 2004, 5, 1, s. 8-22. ISSN 1648-2662.

SÝKORA Jan. Japanese Studies in the Czech Republic: Past, Present and Future. Bulletin of the European Association for Japanese Studies, 2004, 64, s. 12-16. ISSN 0308-5139.

SÝKORA Jan. The Development of Economic Society in Early Modern Japan and the Origin of Economic Thought of Tokugawa Merchants. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1/2001, Orientalia Pragensia XIV, Praha: Karolinum, 2002, s. 219-232. ISBN 0567-8269.

SÝKORA Jan. Cheko shakai wa doko e iku no ka: Cheko ni okeru ‚shijo keizai e no kaiki‘ wo megutte (Kam kráčí česká společnost?: O návratu k tržnímu hospodářství v České republice). Hikaku bunka kenkyu, 1998,15, s. 175-182. ISSN 0289-5706.

SÝKORA Jan. Edo jidai no keizai shiso ni okeru shijo genri no gainen ni cuite no ikkosatsu (O konceptu tržního principu v ekonomickém myšlení doby Tokugawa). Nihon kenkyu, 1998, 18, s. 83-94. ISSN 0915-0900.

B) RECENZE

SÝKORA, Jan. Selçuk Esenbel „Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia“. Japan Review, 2021, No. 36, s. 189-191. ISSN 0915-0986.

SÝKORA, Jan. Miura Atsushi „The Rise of Sharing: Fourth-stage Consumer Society in Japan“. Japan Review, 2017, No. 31,  s. 225-227. ISSN 0915-0986.

SÝKORA Jan. Jakub Havlíček, Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Mezinárodní vztahy, 2013, Vol. 48, No. 1, s. 90-93. ISSN 0323-1844

SÝKORA Jan. Jiří Janoš: Japonsko a Korea: Dramatické sousedství. Dějiny a současnost, 2007, 29, 11, s. 46. ISSN 0418-5129.

SÝKORA Jan. Nelehká cesta ke vzdálenému cíli (recenze publikace Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mima Sawatari: Japonština). Nový Orient, 2007, 62, 4, s. 58-60. ISSN 0029-5302.

SÝKORA Jan. Stefan Tanaka: Japan’s Orient: Rendering Pasts into History. Archív orientální, 1996, 3, s. 435. ISSN 0044-8699.

IV. Různě závažné práce

A) PŮVODNÍ PRÁCE VE SBORNÍCÍCH

SÝKORA Jan. Japan Between Globalization and Localization: How Japan Should Respond to the Global Trends. In: B. Hnízdo (ed.). Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia: Comparison. 1. vydání. Praha: Fakulta sociálních věd UK Praha, 2004, s. 191-201. ISBN 80-239-3650-6.

SÝKORA Jan. Vybrané problémy místní správy v současném Japonsku. In: J. Hofman, J. Ježek, M. Lukáš (ed.). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002: Aktuální problémy regionálního rozvoje, Dálný východ a Česká republika. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003, s. 233-251. ISBN 80-708-2927-3.

SÝKORA Jan. The Role of Institutions in the Making of Economic Society: Lessons from Early Modern Japan? In J. Ježek (ed.). Ausgewählte Probleme der Stadt- und Regionalentwicklung. 1. vydání. Plzeň: Westböhmische Universität, 2001, s. 59-69. ISBN 80-708-2791-2.

SÝKORA Jan. Preface. In: Jan Sýkora (ed.): A New Dialogue Between Central Europe and Japan: A Tension Between Continuity and Change. 1. vydání.  Praha: Univerzita Karlova, 2001, s. 9. ISBN 80-901206-5-2.

SÝKORA Jan. Čínský znak v japonském písmu. In: H. Třísková (ed.). Transkripce čínštiny. 1. vydání. Praha: Česko-čínská společnost, 1999, s. 115-118. ISBN 80-902-5153-6.

B) ENCYKLOPEDIE

KOLEKTIV. Velká všeobecná encyklopedie Diderot. 1. – 3. díl. 1. vydání. Praha: Diderot, 2000. ISBN  80-902723-2-9 (1. díl), ISBN  80-902723-4-7 (2. díl), ISBN  80-902723-5-5 (3. díl). Hesla týkající se japonských dějin a společenských reálií.

KOLEKTIV. Velká všeobecná encyklopedie Diderot. 4. – 6. díl. 1. vydání. Praha: Diderot, 2001. ISBN 80-902723- (4. díl), ISBN 80-902723- (5. díl), ISBN 80-902723- (6. díl). Hesla týkající se japonských dějin a společenských reálií.

C) SLOVNÍKY

MALINA Jaroslav a kol. Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). 1 vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-560-0. 309 s. (20 000 hesel uloženo na CD ROM). Autorský podíl 108 NS.

LABUS David – SÝKORA Jan. Znakový japonsko-český studijní slovník. Praha: Paseka, 2000, 625 s. ISBN 80-718-5281-3. Autorský podíl 50 % a autorství obsáhlého teoretického úvodu do japonských znaků.

D) PŘEKLADY

MURATA Sajaka. Za sklem (Konbini ningen, Tokio 2016). Zlín: Kniha Zlín, 2019. ISBN 978-80-7473-746-6. 120 s.

MICUI Takafusa. Zápisky o obchodnících (Čónin kókenroku, Tokio, 1975). Z klasické japonštiny přeložil, editoval a předmluvu napsal SÝKORA Jan. Praha: DharmaGaia, 2005. ISBN 80-86685-44-6. 206 s.

REISCHAUER Edwin O. and CRAIG Albert. Dějiny Japonska (Japan: Tradition and Transformation, Revised Edition, Boston, 1989). Přeložili a dodatky opatřili SÝKORA Jan a LABUS David. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-391-6. 441 s. Překladatelský podíl 50 %: kapitoly 3, 6 – 8.

OKAMACU Jošihisa. Rozsévání (Tane wo maku, Kjoto). Přeložili SÝKORA Jan a ŠVARCOVÁ Zdenka. Rožnov: PCentrum Rožnov, 1996, 131 s. Překladatelský podíl 80 %.

SCARRE Chris (ed.). Zaniklé světy: Velký atlas archeologie (Past Words: The Times Atlas of Archeology, London, 1991). Přeložili SÝKORA Jan, DĚDOVSKÁ Jovana, GOJDA Martin, SKLENÁŘ Karel, DOLEŽELOVÁ Jana, HALÁSZOVÁ Věra. Praha: Baset, 1995. ISBN 80-901891-2-1. 318 s. Překladatelský podíl: s. 92-94, 196-198, 266-268.

BATEMAN Graham – EGAN Victoria (ed.). Zeměpis světa (Encyclopedia of World Geography, Oxford, 1993). Přeložili BUŠKOVÁ Marta, CÍLEK Václav, HULEC Otakar, CHOCHOLOVÁ Libuše, KLÍMA Vladimír, LYSONĚK Josef, MAREK Jan, MÜLLEROVÁ Petra, PANTŮČEK Svetozár, PELLAR Ruben, REJCHRTOVÁ Alžběta, SOUČEK Jakub, SÝKORA Jan, TOMEŠ Jiří, VALENTA Petr. Praha: Columbus, 1994. ISBN 80-901727-6-8. 512 s. Překladatelský podíl: s. 460 – 469.

LASKI Kazimierz. Úvahy o přechodu od příkazových ekonomik k tržním (Concepts of Transition from Command Economies to Market Economies). Přeložil a poznámkami opatřil SÝKORA Jan. Politická ekonomie, 1991, 1.

VANEK Jaroslav. Krize a reforma: Východ a Západ – Eseje o společenské ekonomice (Crises and Reform: East and West – Essays in Social Economy, Ithaca). Přeložil a poznámkami opatřil SÝKORA Jan. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze, 1990, IBSN 80-710-5012-1. 143 s.

VANEK Jaroslav. Problém přechodu od centrálně plánovaných k demokratickým decentralizovaným sociálním ekonomikám (On the Problem of Transition from Centrally-planned to Democratic Decentralized Socialist Economies, Economic and Industrial Democracy, 1990, 11, s. 179-203). Přeložil a poznámkami opatřil SÝKORA Jan. Politická ekonomie, 1990, 9.

SHIONOYA Yuichi. Schumpeterova rodina v Třešti (Schumpeter Family in Trest, Tokio, 1989). Přeložil a poznámkami opatřil SÝKORA Jan. Politická ekonomie, 1990, 11.

V. Ostatní publikace

A) SOUBORNÉ REFERÁTY, PŘEPISY PANELOVÝCH DISKUZÍ

SÝKORA Jan: Kinsei šónin no sekai: Micui Takafusa ‚Čónin kókenroku‘ wo čúšin ni (The world of Tokugawa Merchants: Mitsui Takafusa ‚Some Observation on Merchants‘).  1. vydání.  Kyóto: Kokusai nihon bunka kenkyú sentá, 1998.  26 s. (přepis záznamu vystoupení na 96. Nichibunken Forum, 10. 6. 1997).

SÝKORA Jan – KIM Uchang – MONNET Livia – MOSK Carl – TSURUTA Kinya. Nihon ojobi Nihonjin: Soto kara manazashi (Japan and the Japanese: Look from Outside). 1. vydání.  Kyóto: Kokusai nihon bunka kenkyú sentá, 1998. 75 s. (přepis záznamu panelové diskuze na 101. Nichibunken Forum, 11. 11. 1997).

B) ODBORNÁ REVIZE KNIŽNÍCH TEXTŮ K VYDÁNÍ

SMIL Václav. Globální katastrofy a trendy: Příštích padesát let. 1. vydání. Zlín: Kniha Zlín 216. ISBN 978-80-7473-528-8. 432 s.

DEMEL Walter (ed.). Dějiny světa IV. : Objevy a nové struktury 1200 – 1800. 1. vydání. Praha: Vyšehrad 2013. ISBN 978-80-7429-385-6. 480 s.

FEUERSTEIN Bedřich. Mezi domovem a světem. 1. vydání. Praha: Arbor vitae, 2000. ISBN 80-901964-4-6. 127 s.

ELIADE Mircea. Sny, mýty a mystéria. Překlad Jiří Vízner. 1 vydání. Praha: Oikoymenh, 1998. ISBN 80-860-0563-1. 196 s.

STRUSKOVÁ Olga. Dopisy z Japonska. 1. vydání. Praha: Ivo Železný, 1996. ISBN 80-237-3484-9. 133 s.

C) POPULÁRNĚ NAUČNÉ ČLÁNKY

SÝKORA, Jan. Japonsko v roce „1“. Forbes, 1. 5. 2019. Elektronické vydání (https://www.forbes.cz/japonsko-v-roce-jedna-co-prinese-prvni-maj-mezi-sakurami/).

SÝKORA, Jan. Japonsko: Země, kde Bůh mlčí. Katolický týdeník, 2019, č. 48.

SÝKORA, Jan. Japonsko harmonické?: O japonské národní povaze, kulturních stereotypech a krizi hodnot v současném Japonsku. Magnus, 2013, č. 5, s. 20-22. ISSN 1804-9257.

SÝKORA Jan. Titul za rok? Japonštinu neošidíte. Lidové noviny, 3. 11. 2009

SÝKORA Jan. O zajišťování chodu ÚDLV, japonských studiích, sakuře a chryzantémně. Rozhovor pro elektronický časopis Člověk, 2007, (http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2007101508).

SÝKORA Jan. Japonsko za Abeho vlády: Další ztracený rok. Mezinárodní politika, 2007, 31, 11, s. 29-31. ISSN 0543-7962.

SÝKORA Jan. Koizumiho divadlo roku 2005 aneb historické drama o třech dějstvích. Mezinárodní politika, 2006, 30, 3, s. 4-7. ISSN 0543-7962.

SÝKORA Jan. Společnost na rozcestí: Zdroje japonské identity. Dějiny a současnost, 2006, 28, 7, s. 40-43. ISSN 0418-5129.

SÝKORA Jan. Politická kultura v dnešním Japonsku: Blýskání na lepší časy v nedohlednu. Mezinárodní politika, 2003, 27, 5, s. 10-12. ISSN 0543-7962.

SÝKORA Jan. Vývoj japonského písma a japonské písmové systémy. Typo, 2003, 1, 6, s. 6-9. ISSN 1214-0716.

SÝKORA Jan. Japonské vysoké školství I. Kokoro, 2003, 14, 1, s. 33-35. ISSN 1213-7510.

SÝKORA Jan. Japonské slabičné písmo. Nihontó, 1998, 4, s. 38-41.

SÝKORA Jan. Čínský znak v japonském písmu. Nihontó, 1998, 2, s. 3-10.

SÝKORA Jan. Způsoby japonské datace. Nihontó, 1998, 2, s. 11-17.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru shijó keizai he no kaiki no shomondai wo megutte (O problémech návratu k tržnímu hospodářství v Česku). Burutaba, 1997, 51, 15. 6. 1997.

SÝKORA Jan. Bakusei kaikaku wo sasaeta shonin gakusha (Učený obchodník jako tvůrce provinčních reforem). Asahi shinbun, 1994, č. 40476, 22. 3. 1994.

SÝKORA Jan. Dobře promazaný stroj: Kdo vlastně vládne v Japonsku. Respekt, 22. 8. 1994. ISSN 1801-1446.

SÝKORA Jan. Nic než můj kolektiv: Několik poznámek o Japonsku. Respekt, 8. 8. 1994. ISSN 1801-1446.

SÝKORA Jan. Japonština se mění. Kokoro, 1991, 2, 1.

SÝKORA Jan. Senioři vládnou. Československý profit, 1990, 7.

 

FILTROVANÝ SEZNAM PUBLIKACÍ ( dle OBD)

    Odrážky:

 

VYSTOUPENÍ NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH A WORKSHOPECH

Zvané přednášky a vystoupení v roli „invited speaker“

SÝKORA Jan. Collective historical memory in contemporary Japan as reflected in the two versions of the film ‘The Japan’s Longest Day‘. Úvodní přednáška (keynote lecture) na mezinárodní konference „Historical and Collective memory in Far and Middle East in the ‘Post-War‘ Reality“ Jagiellonian University, Krakov, Polsko, 26.- 27. 11. 2018.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru nihon kenkyu no “konjaku” (Past and present of Japanese studies in the Czech Republic). Přednáška hostujícího profesora. Kansai University, Osaka, 11. 7. 2017.

SÝKORA Jan. Meiji makki, Taishoki ni okeru shohi shakai no naritachi (The Making of Consumer Society in the Late Meiji and Taisho Periods). Přednáška hostujícího profesora. Osaka University, Osaka, 6. 7. 2017.

SÝKORA Jan. Nihon no ima to mukashi: Cheko kara no manazashi (Past and present of Japan: From Czech perspective). Veřejná přednáška vědeckého pracovníka JF. The Japan Foundation, Kjóto. 4. 7. 2017.

SÝKORA Jan. Cheko shakai kara mita oushu nanmin kiki ni tsuite (European migration crisi seen from the Czech perspective). Přednáška hostujícího profesora. Kagawa University, Faculty of Law, Takamacu, 7. 6. 2017.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru nihon kenkyu no gensho (Present situation in the Japanese studies in the Czech Republic). Přednáška hostujícího profesora. Osaka University, Osaka, 11. 5. 2017.

SÝKORA Jan. Ano hitotachi wa doko he?: Cheko shakai no kanten kara mita Oshu nanmin kiki (Where Will All These People Go: EU Migration Crisis from Czech Perspective). Zvaná přednáška na výročním zasedání Japan-Czech/Slovak Association, Osaka, Japan, 18. 3. 2017.

SÝKORA Jan. Consume or Perish! Making of Consumer Society in Interwar Japan. Přednáška v rámci 215th Nichibunken Evening Seminar in Japanese Studies, Nichibunken, Kjóto 2. 3. 2017.

SÝKORA Jan. In the Search of Lost Home: The Problem of Homelessness in Contemporary Japan. Zvaná přednáška. Oxford Brooks University, Oxford, UK, 12. 11. 2014

SÝKORA Jan. Japanese Studies Conference 2014:Building Connections in Central and Eastern Europe. Hodnotitel a vedoucí prací v sekci japonských dějin a dějin japonského myšlení. The Japan Foundation, Budapešť a Eötvös Loránd University of Budapest, 17. – 18. 2. 2014

SÝKORA Jan. PhD. Workshop in Japanese Studies. Hodnotitel a vedoucí prací v sekci japonských dějin a dějin japonského myšlení. The Japan Foundation, Budapešť, 18. – 19. 2. 2013

SÝKORA Jan. Cheko to Doitsu no wakai: Haberu daitoryo to ‚kyozon‘ e no michi (Česko německé usmíření: Prezident Havel a cesta ke ‚společnému soužití‘). Přednáška hostujícího profesora. Kansai University, Ósaka, 26. 11. 2012

SÝKORA Jan. Nihon ni okeru ‚keizai‘ shiso no seiritsu oyobi sono tenkai: Kinsei kara kindai e (Počátky a rozvoj ‚ekonomického‘ myšlení v Japonsku: Od předmoderního období k moderní době). Přednáška hostujícího profesora. Kansai University, Ósaka, 21. 11. 2012

SÝKORA Jan. Chuo Joroppa ni okeru nihon kenkyu no genjo (Současný stav japonských studií ve střední Evropě). Přednáška hostujícího profesora. Kansai University, Ósaka, 20. 11. 2012

SÝKORA Jan. Unbearable Otherness: The problem of Social Exclusion in Modern and Contemporary Japan. Úvodní přednáška (keynote lecture) na mezinárodní konferenci „Self and Other in Japan: Mutual Representations“. University of Bucharest, Bukurešť, 4. 3. 2012

SÝKORA Jan. PhD. Workshop in Japanese Studies. Hodnotitel a vedoucí prací z oblasti dějin japonského myšlení. The Japan Foundation, Budapešť, 20. – 21. 2. 2012.

SÝKORA Jan. Biródo kakumeigo no Cheko no nihongaku (Japonská studia v České republice po sametové revoluci). Úvodní přednáška (keynote lecture) na mezinárodní konferenci „Nihongaku kokusai kóryú purojekuto: Sono kanósei to kadai“ (Projekt mezinárodní výměny v oblasti japonských studií: Možnosti a úkoly). Kansai University, Ósaka, 15. 1. 2010.

SÝKORA Jan. The Economic Thought of Shōji Kōki and the Tenpō Reforms in Saga Domain. Přednáška na mezinárodním semináři „Economic Thought in Early Modern Japan“. Columbia University, New York, 26.6 – 27. 6. 2009.

SÝKORA Jan. Light from the periphery: Shoji Koki´s economic thought and the intellectual background of the Tempo Reforms in Saga Domain. Vystoupení na mezinárodním symposiu „Economic Thought in Premodern Japan”. Tübingen University, Blaubeuren, 29. 5. – 1. 6. 2008.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru bunka no mori: Sono han’ei to kage (Les české kultury: Jeho rozkvět a stíny). Přednáška hostujícího profesora. Osaka International Univeristy, Ósaka, 10. 8. 2006.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru bunka no mori: Sono kanbatsu ka bassai ka (Lesem české kultury: Jeho prořezávka či mýcení?). Přednáška hostujícího profesora. Kobe Women‘s University, Kóbe, 19. 7. 2006.

SÝKORA Jan. Kaitokudó to Nihon ni okeru keizai shisó no naritachi (Kaitokudó a počátky ekonomického myšlení v Japonsku). Úvodní přednáška (keynote lecture) na výročním zasedání Kaitokudó kinenkai. Ósaka, 11. 7. 2006.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru nihon kenkyú no genjó oyobi sono kadai: Nihonshi no kenkyú to kyóiku wo chúshin ni (Současná situace a další úkoly japonských studií v Česku: Se zaměřením na výuku a výzkum japonských dějin). Úvodní přednáška (keynote lecture) na výročním zasedání Ósaka rekiši kagaku kyógikai (Ósacká historická společnost). Ósaka, 8. 7. 2006.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru nihongaku kyóiku to kenkyú: Sono genjó oyobi kaizen no yochi (Výuka a výzkum v oblasti japonských studií v Česku: Současná situace a možnosti zkvalitnění). Přednáška hostujícího profesora. NIME, Tokio, 8. 6. 2006

SÝKORA Jan. Cheko kara mita Nihon no bunkei (Humanitní studia v Japonsku z pohledu Čecha). Zahajovací přednáška (keynote lecture) na mezinárodním semináři „Humanitní studia v Japonsku viděna zvnějšku“. Nagoya University, Nagoja, 28. 2. 2006.

SÝKORA Jan. Cheko ni okeru kyóiku seido no shomondai (Všeobecné problémy systému vzdělávání v Česku). Úvodní přednáška (keynote lecture) na výročním zasedání společnosti LFkai. Fukuoka, 14. 10. 2005.

SÝKORA Jan. A Historical Analysis of the Concept of Market Principles in Japan. Úvodní přednáška (keynote lecture) na zasedání společnosti Kansai Modern Japan Group. Goethe Institute, Kjóto, 21. 9. 2005.

SÝKORA Jan. Yóroppa ni okeru Cheko bunka no yakuwari (Role české kultury v evropském kontextu). Přednáška hostujícího profesora. Sapporo University, Sapporo, 15. 2. 2002.

Vystoupení na mezinárodních konferencích a workshopech s akceptačním limitem

SÝKORA Jan. In the Land of Working Poor. 15th International Conference of the European Association for Japanese Studies, Lisabon, Portugalsko, 30. 8. – 2. 9. 2017.

SÝKORA Jan. Consuming Places. Consumption and Consumerism in Modern Japan. Asian Studies Conference Japan, Tokio, 9. 7. 2017.

SÝKORA Jan. Where Have All the Migrants Gone? Migration, Brain Drain and Human Capital in the Light of the Czech Experience. 25th East Asian Economic Symposium „Human Capital and Economic Development: The Experience of Asia“. Saga University, Saga, Japonsko, 23. – 24. 10. 2015.

SÝKORA Jan. Where Have All the Homeless Come From? Neoliberalism, Institutional Change and Social Exclusion in Contemporary Japan. 14th International Conference of the European Association for Japanese Studies, Ljubljana University, Slovinsko, 27. – 30. 8. 2014.

SÝKORA Jan. Trust and distrust in Sino-Japanese relations: Haunted past and risky future. 20th Biennial Conference of the European Association for Chinese Studies, Braga University/Coimbra University, Portugalsko, 23. – 26. 7. 2014.

SÝKORA Jan. Consumption, Democracy and Social Exclusion in Moder nand Contemporary Japan. Mezinárodní konference „Via Japan: Japan-Imprinted Discourses“. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, Španělsko, 23. – 25. 10. 2013

SÝKORA Jan. Consume or Perish!: Consumerism and Democracy in Modern Japan. 13th International Conference of the European Association for Japanese Studies, Tallinn University, Estonsko, 24. – 27. 8. 2011.

SÝKORA Jan. The Discourse on ‘Profit’ in Tokugawa Intellectual Milieu. Mezinárodní konference „Japan Times Now Past“. Ruhr Universität, Bochum, Německo, 11. – 12. 6. 2010.

SÝKORA Jan. The Economic Thought of Shōji Kōki and the Tenpō Reforms in Saga Domain. Přednáška na mezinárodním semináři „Economic Thought in Early Modern Japan“. Columbia University, New York, USA, 26.6 – 27. 6. 2009.

SÝKORA Jan. With Sincerity and Trust: Conceptualization of kyōsei in Kaitokudō intellectual traditions. 12th International Conference of the European Association for Japanese Studies. Salento University, Lecce, Itálie, 20. 9. – 23. 9. 2008.

SÝKORA Jan. Light from the periphery: Shoji Koki´s economic thought and the intellectual background of the Tenpo Reforms in Saga Domain. Mezinárodní symposium „Economic Thought in Premodern Japan.“ Tübingen University, Blaubeuren, Německo, 29. 5. – 1. 6. 2008.

SÝKORA Jan. Taguchi Ukichi and His Concept of Japanese Civilization as Discussed in Nihon Kaika Shoshi (A Short History of Japanese Enlightenment). 11th International Conference of the European Association for Japanese Studies. Vienna University, Vídeň, Rakousko, 31. 8. – 3. 9. 2005.

SÝKORA Jan. Power of Imagination: Life and Work of Minakata Kumagusu. 6th Conference of Asian Studies: Problems and Investigations, Vilnius University, Vilnius, Litva, 11. 5. 2005.

SÝKORA Jan. Concept of Market Principles in Early Modern Japan. 5th Conference of Asian Studies: Problems and Investigations, Vilnius University, Vilnius, Litva, 7. 5. 2004.

SÝKORA Jan. Japanese Studies in Czech Republic: Past, Present and Future. 10th International Conference of the European Association for Japanese Studies. Warsaw University, Varšava, Polsko, 26. 8. 2003.

SÝKORA Jan. Notion of Market in Tokugawa Intellectual Millieu. Mezinárodní konference „Social Norms and Traditional Religions“. International Institute for Asian Studies, Leiden University, Leiden, Nizozemí, 17. 10. 1998.

SÝKORA Jan. Shóji Kóki: Shirarezaru chihó gakusha ka Sagahan ni okeru Tenpó kaikaku no suishinsha ka (Shoji Koki: Neznámý provinční učenec či tvůrce reforem Tenpó v knížectví Saga?). 14th International Conference of Orientalists in Japan. Tokio, Japonsko, 14. 5. 1993.

Vystoupení na mezinárodních konferencích a workshopech bez akceptačního limitu

SÝKORA Jan. Hidden Poverty in Contemporary Japan. 9th Annual Prague Conference on Asian Studies. Metropolitní Universita Praha, 3. 11. 2017.

SÝKORA Jan. Making Japanese Consumer Culture in Late Meiji and Taisho Periods with a Special Foucus on Hanshin Area. Mezinárodní konference „Constructing Identity: The Patterns of Japanese Culture“. University of Warsaw, Varšava, Polsko, 16. – 17. 10. 2017.

SÝKORA Jan. Delicious Country: Food and Nationalism in Contemporary Japan. Mezinárodní konference „Food in Japanese Studies“. Univerzita Karlova, Praha, 19. – 20. 3. 2016.

SÝKORA Jan. Motenashi to shite no shakaiteki haijo: Nihon ni okeru homuresu no mondai wo chushin ni [Pohoštění jako forma sociální exkluze: O problému bezdomovectví v Japonsku]. Mezinárodní workshop „Shoku – motenashi – kazoku II.“ [Jídlo – pohoštění – rodina]. Ochanomizu University, Tokio, Japonsko, 15. 12. – 17. 12. 2013.

SÝKORA Jan. City, Consumption and Social Exclusion in Contemporary Japan. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsia Net „Future Cities and Space Reconfiguration in East Asia: Practices and Representations, Risk and Opportunities“. Jean Moulin Lyon 3 University, Lyon, Francie, 17. – 19. 10. 2013

SÝKORA Jan. Abenomics: Its Social Consequences. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsia Net „A New Order in North-East Asia in 2013: New Leaders, New Risks“. Lund University, Lund, Švédsko, 9. – 11. 5. 2013

SÝKORA Jan. Concept of ‘Consumption’ and its Transformation in the Early Modern and Modern Japanese Economic Thought. Mezinárodní konference „Japanese Economic Thought: Continuity and Discontinuity of Economic Thought in Early Modern and Modern Japan“. Kokushikan University, Tokio, Japonsko, 6. – 7. 3. 2013

SÝKORA Jan. Economic nationalism in the early Meiji period: Sada Kaiseki and his Economic Theory. Mezinárodní konference „Japanese Economic Thought: Time and Space“. Univerzita Karlova, Praha, 27. – 29. 8. 2012

SÝKORA Jan. Environmental Governance and the Role of Civic Society in Contemporary Japan. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsiaNet „Institutions and Trust in Environmental Governance in East Asia. Aveiro University, Aveiro University, Aveiro, Portugalsko, 19. – 21. 4. 2012

SÝKORA Jan. Who Actually Needs East Asian Studies?: East Asian Studies at Charles University Between the Tradition and the Change. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsiaNet „The Future of Higher Education on East Asia: Concepts and Experiences“. Vienna University, Vídeň, Rakousko, 15. – 17. 9. 2011.

SÝKORA Jan. Taguchi Ukichi and His Concept of Japanese Civilization. Mezinárodní workshop „Between ‘National‘ and ‘Regional‘ Reorientation of Studies on Japanese and Central European Cultures“. Univerzita Karlova, Praha, 21. – 22. 3. 2011.

SÝKORA Jan. Trust, Risk and the Role of Institutions in Early Modern Japan: Mere Anachronism or Useful Historical Experience? Mezinárodní workshop konsorcia EastAsiaNet „Trust, Decoupling, and Risk in East and Southeast Asia“. Univerzita Karlova, Praha, 7. – 9. 10. 2010.

SÝKORA Jan. Koreferát příspěvku prof. Alaina-Marca Rieua (Lyon University): Decoupling and Recoupling – Neo-liberalism and the Role of Science and Technology Policy in Japan. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsiaNet „Coupling, Decoupling and Recoupling in East and South East Asia“. Copenhagen Business School, Kodaň, Dánsko, 6. 11. – 8. 11. 2009.

SÝKORA Jan. Poverty: The Risky Way Towards the Re-creation of the Identity in the Contemporary Japanese Society. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsiaNet „The Re-creation of Identities in Contemporary East Asia“. Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Španělsko, 23. 4. – 24. 4. 2009.

SÝKORA Jan. Kokuminsei wo han´ei suru shoku no bunka oyobi sono hensen: Cheko no shokubunka wo chushin ni (Kultura jídla jako odraz národního charakteru a její proměny: Se zaměřením na českou kuchyni). Mezinárodní workshop „Shoku – motenashi – kazoku“ [Jídlo – pohoštění – rodina]. Ochanomizu University, Tokio, Japonsko, 15. 12. – 17. 12. 2008.

SÝKORA Jan. East Asian Studies in the Czech Republic and at Charles University in Prague. Mezinárodní workshop konsorcia EastAsiaNet & RASEM „Regionalisation in the Multicultural Global era in the Context of the European Union and Asia“. Universita Ca’Foscari & Venice International University. Benátky, Itálie, 28. 11. – 29. 11. 2008

SÝKORA Jan. Perspectives of Business-academia Relations in Japanese Studies. Mezinárodní konference „Enhancing Mutual Exchange Between Japan and Central European Countrie“. Sasakawa Central Europe Fund. Bratislava, Slovensko, 19. 3. – 20. 3. 2008.

SÝKORA Jan. Between Logic and Emotion: Tokugawa Merchants Values in Comparative Perspective. Mezinárodní konference „European Japan Discourses IX: Logic and Emotion in Japanese Culture“. Univerzita Karlova, Praha, 22. 9. – 24. 9. 2006.

SÝKORA Jan. Universities or the “Professional” Schools: Where are the limits of the sangaku renkei policy? Mezinárodní seminář „Networking Seminar in Japanese Studies“. Vilnius University, Vilnius, 9. 5. 2005.

SÝKORA Jan. Japan Between Globalization and Localization: How Japan Should Respond to the Global Trends. Mezinárodní konference „Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia: Comparison“. Univerzita Karlova v Praze, 18. 5. 2004.

Vystoupení na tuzemských konferencích, seminářích a diskuzních fórech

SÝKORA Jan. Hlučně se přemísťovat: Od duchovní poutě k turistickému „cirkusu“. Konference „Cesta, cesty, putování“. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 24. 6. 2016.

SÝKORA Jan. „Ekonomický román“ a budování mýtu japonského hospodářského zázraku. Konference „Mýtus, historie a fikce“. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 9. 12. 2013.

SÝKORA Jan. Malomocenství jako zdroj diskriminace v moderním Japonsku. V. konference z oboru Kulturní a sociální antropologie východní Asie na téma „Skupiny “znevýhodněných” v jižní a východní Asii“. Univerzita Palackého, Olomouc, 25. 11. 2011.

SÝKORA Jan. Čas a prostor jako rámec bytí a nebytí ve východních kulturách. Seminář „Smrt patří k životu“, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 15. 11. 2011.

SÝKORA Jan. Tradice a současnost mezigeneračních vztahů v Japonsku. Seminář „Mezigenerační solidarita“, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 13. 10. 2011.

SÝKORA Jan. Nadchází asijské století? Zkušenost Japonska na konci 20. století. Konference na téma „Indie a Čína: Přichází asijské století?“, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 23. 11. 2008.

 

 

 

 

Úvod > Jan Sýkora