Koreanistika

Charakteristika

Korea byla v minulosti a v současnosti je jednou z politicky, sociologicky, ekonomicky i nábožensky nejzajímavějších zemí světa, jež přitahuje pozornost i z důvodů neustálého rozdělení země jako důsledku 2. světové války. Studium korejského jazyka a kultury může proto přispět k pochopení asijských kultur v širším měřítku a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, i s rostoucím významem regionu Východní Asie v globálním světě, roste i ryze praktický význam studia koreanistiky.

Česká koreanistika na Univerzitě Karlově navazuje na bohaté tradice a má dnes mezinárodně uznávané postavení zejména díky téměř půlstoletému úsilí doc. Vladimíra Pucka. O dobrém jméně oboru mj. svědčí úzká spolupráce českých koreanistů s mezinárodní organizací korejských studií v Evropě AKSE a systematická podpora ze strany vládních nadací Korea Research Foundation a Korea Foundation. Zájem ze strany velvyslanectví Korejské republiky v Praze umožňuje spolupráci při získávání prostředků na vybavení učeben, knihovny, ale i při uplatnění studentů po absolutoriu. Česká koreanistika a její výsledky jsou pečlivě sledovány v Soulu na nejrůznějších úrovních a představitelé vládních úřadů, institucí i nevládních organizací často UK navštěvují a o stavu oboru referují.

Profil specializace a zaměření výuky

Koreanistika ve světě není v současné době příliš častá jako samostatná specializace, pokud už ano, pak je zaměření užší, specializovanější (např. na mezinárodní politiku, současné dějiny apod.). Koreanistika na UK FF je strukturovaná jako program filologický, ovšem s co nejširší doplňující nabídkou tak, aby absolventi měli kvalifikaci pro práci ve vědeckých a kulturních institucích, mohli působit jako pedagogové nebo odborníci v nejrůznějších ústavech, také ve speciálně zaměřených muzeích, v nakladatelské praxi, sdělovacích prostředcích a státní správě, včetně zahraničních styků a zároveň byli jazykově vybaveni jako překladatelé. Znalost praktického jazyka a kulturního zázemí umožňují i uplatnění v obchodní praxi, tímto směrem se však studium zvlášť neprofiluje. Bakalářský, navazující magisterský i dvouoborový program poskytuje základ pro další studium jak v oblasti klasických koreanistických studií, tak problematiky moderní Koreje v širších souvislostech, tzn. v oblastech světové historie, politologie, srovnávací lingvistiky, srovnávací literatury a komparativních studií v nejširším smyslu slova. Absolvování magisterského programu a složení závěrečné magisterské zkoušky, včetně obhajoby diplomové práce, je základním předpokladem pro přijetí do doktorského studia v jedné z akreditovaných specializací (Jazyky zemí Asie a Afriky, Teorie a dějiny Asie a Afriky, Dějiny a kultura Asie a Afriky).

Spolupráce a participace

Rozvoj koreanistiky jako oboru stojí v současnosti na dvou interních učitelích, jednom českém externistovi a předpokládá spolupráci ze strany korejských patrnerů, a to zejména korejských nadací Korea Foundation, Korea Research Foundation, NIIED a University Songgjungwan, v jednání je také podpora University Tanguk ad. Pedagogové spolupracují s řadou českých universit (MU v Brně, UP v Olomouci, také s universitami v Chebu, Plzni, Aši), kam jezdí na jednotlivé přednášky i přednáškové cykly. Kromě universitní spolupráce jsou pedagogové využíváni celospolečensky jako poradci, konzultanti nejrůznějších institucí a tlumočníci na nejvyšší úrovni.

Součinnost a výzkum

Výzkum se odvíjí od specializací jednotlivých pedagogů a zaměřuje se na korejskou literaturu, dějiny a jazyk, v doktorském studiu jsou mimo literaturu a jazyk také absolventi se specializací na moderní politické dějiny a dějiny myšlení. Cílem dalšího rozvoje studijního programu koreanistika je optimalizovat výuku a rozvíjet interdisciplinární pojetí specializace. V poslední době vznikly další potřebné učebnice, slovníky a příručky (v tisku jsou Kapitoly ze starší korejské literatury, v roce 2004 vyšel Česko-korejský slovník a Gramatika korejského jazyka), další jsou minimálně rozpracovány. Naším cílem je i zabezpečení jazykových stáží pro všechny studenty specializace, čímž by se zvýšily nejen jejich jazykové znalosti , ale i úroveň poznání reálného korejského života a kultury, tzn. i jejich uplatnitelnost. Uvažuje se i o vysílání studentů na jiné stáže než ty, jež financuje Korea Foundation a výše zmiňované (zájem projevila např. Academy of Korean Studies, Universita Kjonghui). Rádi bychom také dosáhli maximální kombinovatelnosti s dalšími obory humanitního a společenskovědního rázu a tím i vysoké uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Výuka a výhledy

Koreanistika prochází od roku 1990 procesem postupného zkvalitňování programu i výuky. Zatímco před rokem 1989 zabezpečoval celý obor pouze jeden pedagog, v průběhu posledních deseti let jsou jednotlivé přednášky i semináře rozděleny tak, aby je logicky měl na starosti ten, jenž se danou oblastí studia zabývá a aby tak bylo možné vyjít vstříc rozličným motivacím a cílům studentů. Obor je nyní specializací programově solidně zabezpečenou ve směrech, které byly koreanistice vlastní od dob jejího založení.

Specifika

Koreanistika na FF UK má dnes poměrně široce zaměřenou výuku, která jí je ovšem vlastní od jejích počátků; vzhledem k narůstajícím požadavkům na odborníky (poptávka v současnosti silně převyšuje nabídku) má i nezastupitelné postavení. Její zaměření, výzkum i působnost mají povahu celonárodní i mezinárodní; samozřejmě se odráží i v komunikaci mezi ČR a KR.

Kontaktní osoba: Tomáš Horák

Úvod > Ústav > Koreanistika