Indologie

SANSKRT BENGÁLŠTINA HINDŠTINA TAMILŠTINA

Charakteristika studia

Ústav asijských studií FF UK je v současné době jediným akademickým pracovištěm v České republice, které nabízí komplexní studijní program zaměřený na jazyky, literatury, historii a kulturu Indie s možnými přesahy do širší oblasti jižní Asie. Opírá se o dlouhou historii akademického studia klasického jazyka  a více než půl století dlouhou tradici studia moderních jazyků.

Indologii je možné studovat jako jednoobor nebo v kombinaci s libovolným oborem na Filozofické fakultě, který dvouoborovost umožňuje. Hlavním cílem studia je získat praktickou znalost jazyka zvolené specializace a z hlediska jazykovědného teoreticky porozumět jeho struktuře. U specializací na novoindické jazyky je to dále schopnost praktickékonverzace v rámci běžných tematických okruhů, četba a překlad moderních textů, zejména publicistických a lehčích odborných i literárních textů. U klasického jazyka (sanskrt) se student naučí číst a interpretovat epické a vyprávěcí texty z hlediska literárního a věcného obsahu i z hlediska struktury jazyka. Student získá základní jazykovědnou průpravu, přehledné znalosti o literatuře staré i moderní Indie, o dějinách Indického subkontinentu obecně a dějinách nezávislé Indie zvláště, získá obecné znalosti o indickém náboženství, společnosti a kultuře. V rámci dalších povinně volitelných předmětů si rozšíří faktické vědomosti o studované oblasti.

Historie indických studií

Studium indických jazyků, které má na evropském kontinentě více než dvousetletou tradici, v Čechách postupně přerostlo z čistě filologicky orientovaného oboru v rámci tzv. srovnávací indoevropské jazykovědy (studium sanskrtu bylo na Univerzitě Karlově zavedeno již v roce 1850) v široce kulturně, historicky, literárně a jazykovědně koncipovaný obor. Ačkoli znalost tradice, zdrojů moderní kultury, moderního náboženství a literatury je i nadále nedílnou součástí indologického studia i bádání, obrací se naše, stejně jako světová indologie postupně stále více k současnosti. Moderní jazyky se u nás v rozvinuté podobě vyučují od padesátých let, tamilština od roku 1960.

Významný podíl na této obsahové a kvalitativní proměně měl především profesor Vincenc Lesný (1882-1953) a jeho současník profesor Otakar Pertold (1884-1965), kteří v první polovině 20. století připravili půdu pro vznik moderní české indologie i její překladatelské a populárně vědné tradice. Prof. Vincenc Lesný vychoval silnou generaci indologů působících od padesátých let, z nichž někteří významně přispěli ke světovému vývoji ve svých oblastech výzkumu (Ivo Fišer – páli, Dušan Zbavitel – bengálština, Kamil Zvelebil – tamilština a drávidská studia). Všichni po určitou dobu působili na Univerzitě Karlově, někteří po roce 1968 v zahraničí.

Bylo ironií osudu, že doba normalizace vedla k zastavení výuky všech indických jazyků s výjimkou hindštiny. Skutečnost, že dva významní představitelé indologie K. V. Zvelebil a I. Fišer odešli do ciziny, a dalším indologům D. Zbavitelovi, V. Miltnerovi a H. Preinhaelterové byla znemožněna odborná činnost, způsobila vážnou mezeru ve vzdělávání nové generace indologů nejméně na dvacet let. Zdálo se, že normalizační režim si nepřeje rozvíjet odborné studium jazyků a kultury subkontinentu, jehož populace se začala blížit jedné miliardě.

Po roce 1989 nastala výrazná změna. Na FF UK  byl obnoven Indologický ústav. Rovněž do Orientálního ústavu Akademie věd se v 90. letech přes radikální snížení počtu míst vrátili někteří pracovníci, kteří se mohli podílet i na výuce na FF UK. Díky novým podmínkám se podařilo navázat na starší dobré tradice. Univerzita činila vše pro to, aby se naše indologie rozvíjela v mezinárodním kontextu a aby naši studenti mohli kombinovat filologické studium se studiem společenských věd. Pod vedením profesora Jaroslava Vacka se podařilo obnovit indologii ve čtyřech jazykových specializacích. Vedle hlavních indických jazyků byla díky doc. Mileně Hübschmannové založena romistika jako nový obor v celosvětovém měřítku. Romistika se postupně odpoutávala od svých indologických počátků a nyní je vyučována jako obor na Katedře středoevropských studií. Indologie naopak v posledních letech sdílí některé kurzy i výzkumná témata s blízkými obory v rámci Ústavu asijských studií.

Průběh bakalářského studia

Bakalářské studium indologie je určeno absolventům středních škol s maturitou, kteří v přijímacím řízení prokáží dobrou znalost anglického jazyka, všeobecné jazykové schopnosti a předpoklady ke studiu filologického oboru, všeobecné znalosti geografie, historie a kultury regionu a motivaci ke studiu. Během bakalářského stupně je hlavní důraz kladen na systematické studium jazyka zvolené specializace. V současné době je jako jazyková specializace nabízena bengálština, hindština, tamilština nebo sanskrt. Studium tedy především rozvíjí jazykové a textově interpretační schopnosti studentů, a tak jim zpřístupňuje pramenné materiály z daného regionu (moderní literaturu, odbornou literaturu v indických jazycích, denní tisk, schopnost komunikovat a vést tematické rozhovory s příslušníky dané jazykové oblasti, vyhledávat informace ze zdrojů v indických jazycích). Dále poskytuje studentům vhled do kulturního areálu Indie s možnými přesahy do širší oblasti jižní Asie, znalost historického kontextu, literatur a sociokulturních charakteristik tohoto regionu.

Průběh magisterského studia

Navazující magisterské studium indologie je určeno absolventům bakalářského studia indologie (jednooborového či dvouoborového), ve výjimečných případech pak absolventům jiných bakalářských oborů, kteří u přijímací zkoušky prokáží znalost indického jazyka, historie a literatury na úrovni absolventů bakalářského studia indologie (například absolventi indologie nebo příbuzných oborů na jiné či zahraniční univerzitě, rodilí mluvčí žijící v ČR, uchazeči, kteří v regionu dlouhodobě pobývali). Během magisterského stupně studenti pokračují v jazykových specializacích, které absolvovali na úrovni bakalářské. V současné době je jako jazyková specializace nabízena bengálština, hindština, tamilština nebo sanskrt. V magisterském studiu je hlavní důraz kladen na systematické rozvíjení pokročilé gramatiky a stylistiky jazyka specializace, specifické slovní zásoby, porozumění různým jazykovým stylům a historickému vývoji jazyka, jakož i na rozvíjení konverzačních, překladových a textově interpretačních dovedností studentů. Toto studium dále prohlubuje odbornou způsobilost studentů získanou během bakalářského studia, a to jak faktické znalosti, tak i schopnost metodologického uchopení a interpretace jazykových, historických, literárních a sociokulturních problémů regionu.

Uplatnění v praxi

Absolventi bakalářského studia indologie mohou pracovat v kulturních institucích, nakladatelstvích či sdruženích v rámci neziskového sektoru, které se na kulturní výměně mezi ČR a Indií i širším regionem jižní Asie podílejí (např. filmové aj. festivaly). Absolvent může dále působit na nižších úrovních státní správy (s ohledem na požadovanou úroveň vzdělání na jednotlivé pozice), například na pozici referenta v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrací a uprchlictví, v omezenější míře též na úrovni krajských a místních samospráv. Absolventi nacházejí uplatnění v českých i mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek, a to jak z praktického hlediska, tak i v širších historických souvislostech, a kteří zároveň nemají na dané prostředí rodinné či jiné osobní vazby. V obchodní praxi se absolventi uplatňují ve firmách, které obchodují s indickými, popřípadě jinými jihoasijskými partnery nebo v poradenských společnostech (např. smíšené obchodní komory). Rovněž příchod indických investorů do ČR vyvolává poptávku po poradenských službách jak na straně agentur zajišťujících pobyt zahraničních pracovníků z jižní Asie, tak těchto společností samotných. Absolventi se rovněž uplatňují v oblasti cestovního ruchu.

Absolventi magisterského studia indologie, kteří se rozhodnou pokračovat v postgraduálním studiu, směřují k práci v akademické sféře na půdě univerzitní, Akademie věd, popřípadě Národního muzea či Národní galerie. Absolventi, kteří vstoupí do praxe, se uplatňují jako překladatelé a tlumočníci, tradičně působí v diplomacii i jiných zastoupeních českých subjektů v oblasti. Dále se uplatňují v médiích v oblasti zahraničního zpravodajství, například v ČTK nebo Českém rozhlase, a jako vyučující v jazykových školách. Mohou pracovat v kulturních institucích, nakladatelstvích či v rámci neziskového sektoru, například v českých i mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích. Absolventi mohou dále působit na středních úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrací a uprchlictví. V obchodní praxi se absolventi uplatňují ve firmách, které obchodují s indickými, popřípadě jinými jihoasijskými partnery, v oblasti organizace cestovního ruchu nebo v poradenských společnostech.

 

Úvod > Ústav > Oddělení > Indologie