Vietnamistika

O vietnamistice

Studium programu Asijská studia se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecný úvod do areálových studií, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu. Asijská studia se specializací vietnamistika jsou studijním programem sdruženým či dvouspecializačním (dříve dvouoborové), studium probíhá v kombinaci s  další specializací asijských studií či libovolným dalším studijním programem.

Vietnamistika na FF UK existuje v různých podobách a s přerušovanou kontinuitou od 60. let. V evropském měřítku se vietnamštinou zabývá poměrně málo vědců a většinou jsou jimi pouze rodilí mluvčí. Bakalářské studium zároveň navazuje na českou orientalistickou tradici, která je zaměřena na výzkum kultury a jazyka. V mezinárodním kontextu je koncepce oboru jedinečná tím, že jazykový kurs není oddělen od reálií, historie a kultury.

Cílem tohoto studia je pokrýt postupně se zvyšující společenskou potřebu osob, které ovládají vietnamštinu a mají kulturně-historické povědomí o Indočíně, aby bylo možné lépe chápat a interpretovat některé jevy a problémy, které s sebou přináší spolužití Vietnamců, jako příslušníků minoritní komunity, jak s Čechy v ČR, tak s většinovými etniky v Evropě.

Profil absolventa

Absolventi získají přehled o teoriích kultury a problematice interkulturní komunikace se zvláštním zřetelem ke kultuře vietnamské; navíc mohou uplatnit znalost moderní vietnamštiny. Intenzivní kurs vietnamského jazyka jim poskytuje schopnost samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i v mluvené podobě a uplatnit své znalosti např. při komunitním tlumočení, jakož i schopnost samostatně získávat, dále zpracovávat a zprostředkovávat informace z oblasti jihovýchodní Asie.

Granty a výzkumné záměry

Za posledních deset let získal obor grant UK a grant Fondu rozvoje vysokých škol (na inovaci studijního programu vietnamského jazyka), grant Rozvojového programu MŠMT (na rozvoj struktury bakalářského studijního programu oboru Etnologie se specializací vietnamistika), grant na specifický výzkum v r. 2007. Pracovníci oboru se podílejí na výzkumných projektech ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK. Marta Lopatková a Barbora Nováková tvoří spolu s Tomášem Petrů (Indonesistika) tým v projektu KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges).

Prezentace oboru

Obor spolupracuje např. s ČT a TV Nova (poradenství a překlady), s Českým rozhlasem (popularizace), dále se podílel na seminářích v cyklu „Výchova k toleranci a proti rasismu v pražských školách“ při FACIA – České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, spolupracuje s nakladatelstvím Fortuna, Lidové noviny, s Městskou knihovnou aj.

Na koho se obrátit? (další informace, konzultace)

Úvod > Ústav > Vietnamistika