Vietnamistika

Bakalářské státnice

Základní informace ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Podmínky státních závěrečných zkoušek upravuje Čl. 19  III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 29. 5. 2020 Jejich konkrétní náplň se řídí příslušnou akreditací..

Průběh a vyhlášení výsledků SZZK jsou veřejně přístupné.

SZZK se skládá ze dvou částí:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Státní zkouška
 1. Současná vietnamština (praktický jazyk a základy teorie)
 2. Přehled dějin a kultury oblasti
 3. Etnologie oblasti

Obhajoba bakalářské práce

Nejprve student stručně (v 5-10 minutách) představí svou práci, kdy se zaměří především na vymezení tématu, pramenů a stavu poznání, charakterizuje způsob analýzy materiálu a závěry, ke kterým dospěl.

Následuje stručné shrnutí posudků vedoucího a oponenta, po nichž student reaguje na sporné body a odpovídá na otázky vznesené v posudcích. Není účelné omlouvat se zjevné slabiny práce, zmíněné v posudcích, nebo s hodnocením polemizovat, pokud student nemá konkrétní argumenty, jimž by kritizované aspekty práce obhájil. Na závěr se může rozvinout širší diskuze, další otázky k práci mohou pokládat všichni členové komise.

Obhajoba probíhá ústně (student si může předem připravit poznámky) a trvá cca 15 minut.

Státní zkouška

1. Současná vietnamština

Součástí zkoušky je jednak prokázání znalostí základu teorie vietnamského jazyka, jednak četba a překlad neupraveného vietnamského textu, dále výklad vybraných gramatických jevů a konverzace ve vietnamštině.

Průběh zkoušky:

Student si vylosuje jednu z otázek týkajících se teorie vietnamského jazyka, k níž si může připravit poznámky. Dále dostane neznámý neupravený text ve vietnamštině, k jehož přípravě má k dispozici Từ điển Việt – Anh (případně Từ điển Việt – Pháp) a Đại từ điển tiếng Việt. Student si připraví ústní překlad (s využitím poznámek). Při zkoužce text přečte, přeloží a na základě doplňujících otázek vyloží vybrané gramatické jevy v textu, které vycházejí z učebnice Hlavatá, L., Slavická, B., Praktická vietnamština, Praha, Fortuna 2003. + vybrané texty z učebnice Đoàn Thiện Thuật & kolektiv. Poté následuje konverzace ve vietnamštině, která se váže (nejenom) k překládanému textu. Důraz je kladen na slovní zásobu, na schopnost komunikovat s maximálním využitím mluvnických jevů z gramatiky, v neposlední řadě na správné používání fonetických jevů.

Zkouška trvá cca 10 minut

2. Přehled dějin a kultury oblasti

Předpokládá se přehled dějin Vietnamu od nejstarších dob do současnosti s důrazem na kulturní aspekty v daných obdobích. Rozsah vědomostí odpovídá minimálně kurzům Úvod do dějin Vietnamu, Úvod do dějin vietnamské literatury.

Okruhy jsou dostupné na webové stránce ÚDLV.

Průběh zkoušky:

Student si vylosuje jednu z otázek, může se připravit předem.

Zkouška trvá cca 10 minut.

3. Etnologie oblasti

Přepokládá se jak vědomosti minimálně z obecného kurzu Teorie a metodologie, tak z etnologicky zaměřených kurzů vietnamistických.

Okruhy jsou dostupné na webové stránce ÚDLV

Průběh zkoušky:

Student si vylosuje jednu z otázek, může se připravit předem.

Zkouška trvá cca 10 minut

Na celkovou přípravu předem má student 30 minut.

Okruhy k jednotlivým částem SZZK:

 1. Současná vietnamština

Okruhy k základům teorie:

 1. Historie zápisu vietnamštiny
 2. Struktura vietnamské slabiky a typy slabik
 3. Systém tónů ve vietnamštině
 4. Hláskový systém vietnamštiny
 5. Dialekty vietnamštiny

Okruhy k základům gramatiky:

 1. Substantiva
 2. Klasifikátory
 3. Zájmena
 4. Adjektiva
 5. Verba
 6. Číslovky
 7. Předložky a spojky
 8. Příslovce
 9. Částice
 10. Vyjádření plurálu
 11. Vyjádření existence
 12. vyjádření času
 13. Vyjádření kontinuity
 14. Vyjádření neurčitého počtu
 15. Slovesa pohybu a směru
 16. Modální slovesa
 17. Předmětová a bezpředmětová slovesa
 18. vyjádření aktiva a pasiva
 19. Typy otázek, funkce tázacích zájmen
 20. Věta s nominálním predikátem
 21. Věta s adjektivním predikátem
 22. Věta se slovesným predikátem
 23. Stupňování adjektiv, elementy míry
 24. Absolutní tvrzení a popření
 25. Druhy souvětí

2. Přehled dějin a kultury oblasti

 1. Vietnam v době Severní závislosti
 2. Politická a kulturní situace za dynastie Lý, vliv buddhismu
 3. Dynastie Trần a mongolské vpády do země
 4. Období dynastie Lê, kultura a společnost
 5. První Evropané v oblasti Indočíny
 6. Války v 18. století, dynastie Nguyễn
 7. Francouzská Indočína
 8. Situace v Indočíně během druhé světové války
 9. Politika a kultura ve Vietnamu v letech 1946 – 1954
 10. Politická a kulturní situace ve VDR v letech 1954 – 1963
 11. Politická a kulturní situace v Jižním Vietnamu v letech 1954 – 1963
 12. Vietnamská válka – milníky a její dopad na proměny vietnamské společnosti
 13. VSR a její problémy v letech 1975 – 1986
 14. Reformy Đổi mới a jejich odraz na domácí i zahraniční scéně

3. Etnologie oblasti

 1. Národnostní menšiny Vietnamu
 2. Klasická rodina Vietů, příbuzenské vztahy
 3. Kulty ve Vietnamu (kult předků, Čtyř nesmrtelných, Čtyř Dharem, Svatých matek)
 4. Rituály svatební a pohřbní
 5. Slavnosti a svátky během vietnamského roku
 6. Tradiční architektura, chrámové stavby, lidová obydlí
Magisterské státnice
Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Vietnamistika