Indologie

Charakteristika studia

Ústav asijských studií FF UK je v současné době jediným akademickým pracovištěm v České republice, kde lze studovat indologii jakožto komplexní studijní obor zaměřený na indické jazyky, literaturu, historii, náboženství a kulturu Indie. Indologie se opírá o dlouhou historii akademického studia sanskrtu jakožto klasického jazyka a více než sedmdesátiletou tradici studia moderních indických jazyků.

Indologii je možné studovat samostatně nebo spolu s jinou specializací programu Asijská studia, ale také v kombinaci s libovolným oborem na Filozofické fakultě, který takovou kombinaci umožňuje. Hlavním cílem studia je získat praktickou znalost indického jazyka – sanskrtu, hindštiny, bengálštiny nebo tamilštiny. Jednotlivé jazyky otevíráme ke studiu na základě možností vyučujících, potřeb našeho oboru a částečně též zájmu uchazečů. Kromě intenzivních jazykových kurzů jsou nedílnou součástí studia také přednášky a semináře týkající se literatury staré i moderní Indie, indických dějin, politického vývoje v nezávislé Indii, indických náboženství, společnosti a kultury v nejširším slova smyslu.

Historie oboru

Počátky indologie na naší fakultě i v českých zemích sahají již do roku 1850, kdy bylo na Univerzitě Karlově zavedeno studium sanskrtu. Čistě filologicky orientovaný obor zaměřený na období starověké Indie a jeho klasický jazyk sanskrt se od poloviny 20. století proměňoval a ve shodě s vývojem světové indologie se pozornost obracela též k moderním indickým jazykům. Významný podíl na této obsahové a kvalitativní proměně měl především Vincenc Lesný (1882-1953) a jeho současník Otakar Pertold (1884-1965), kteří v první polovině 20. století připravili půdu pro vznik moderní české indologie i její překladatelské a populárně vědné tradice. Vincenc Lesný vychoval silnou generaci indologů působících od padesátých let, z nichž někteří významně přispěli ke světovému vývoji ve svých oblastech výzkumu (Ivo Fišer – páli, Dušan Zbavitel – bengálština, Kamil Zvelebil – tamilština a drávidská studia). Všichni zmínění po určitou dobu působili na Univerzitě Karlově, někteří po roce 1968 v zahraničí.

Bylo ironií osudu, že doba normalizace vedla k zastavení výuky všech indických jazyků s výjimkou hindštiny. Skutečnost, že dva významní představitelé indologie (K. Zvelebil a I. Fišer) odešli do ciziny a dalším indologům (D. Zbavitelovi, V. Miltnerovi a H. Preinhaelterové) byla znemožněna odborná činnost, způsobila vážnou mezeru ve vzdělávání nové generace indologů nejméně na dvacet let. Zdálo se, že normalizační režim si nepřeje rozvíjet odborné studium jazyků a kultury Indie, jejíž populace se již tehdy blížila jedné miliardě.

Po roce 1989 byl na FF UK obnoven Indologický ústav a rovněž do Orientálního ústavu Akademie věd se v 90. letech vrátili někteří pracovníci, kteří se začali aktivně podílet i na výuce na naší fakultě. Díky podmínkám svobodného světa se dnes česká indologie rozvíjí v mezinárodním kontextu a naši studenti mohou kombinovat filologické studium se studiem společenských věd. Kromě výuky a odborné publikační činnosti, jež se díky zájmům jednotlivých vyučujících může pochlubit nebývalou šíří tematického zaměření, pokračujeme v dlouhé a mimořádně bohaté překladatelské tradici ze sanskrtu i novoindických jazyků. Prostřednictvím popularizačních příspěvků, ať již ve formě knih, článků či komentářů k aktuálnímu dění v Indii pro přední česká média, se snažíme též kultivovat povědomí české veřejnosti o neuvěřitelně pestrém světě, kterým Indie vždy byla a nadále i je.

Průběh bakalářského studia

Bakalářské studium indologie je určeno absolventům středních škol s maturitou, kteří v přijímacím řízení prokáží dobrou znalost anglického jazyka, všeobecné jazykové schopnosti a předpoklady ke studiu filologického oboru, všeobecné znalosti geografie, historie a kultury regionu a motivaci ke studiu. Během bakalářského stupně je hlavní důraz kladen na systematické studium příslušného indického jazyka. Studium tedy především rozvíjí jazykové a textově interpretační schopnosti studentů, a tak jim zpřístupňuje pramenné materiály z daného regionu (moderní literaturu, odbornou literaturu v indických jazycích, denní tisk, schopnost komunikovat a vést tematické rozhovory s příslušníky dané jazykové oblasti, vyhledávat informace ze zdrojů v indických jazycích). Dále poskytuje studentům vhled do kulturního areálu Indie s možnými přesahy do širší oblasti jižní Asie, znalost historického kontextu, literatur a sociokulturních charakteristik tohoto regionu.

Průběh magisterského studia

Navazující magisterské studium indologie je určeno absolventům bakalářského studia indologie, ve výjimečných případech pak absolventům jiných bakalářských oborů, kteří u přijímací zkoušky prokáží znalost indického jazyka, historie a literatury na úrovni absolventů bakalářského studia indologie (například absolventi indologie nebo příbuzných oborů na některé zahraniční univerzitě, rodilí mluvčí žijící v ČR, uchazeči, kteří v regionu dlouhodobě pobývali). V magisterském studiu je hlavní důraz kladen na systematické rozvíjení pokročilé gramatiky a stylistiky příslušného indického jazyka, specifické slovní zásoby, porozumění různým jazykovým stylům a historickému vývoji jazyka, jakož i na rozvíjení konverzačních, překladových a textově interpretačních dovedností studentů. Toto studium dále prohlubuje odbornou způsobilost studentů získanou během bakalářského studia, a to jak faktické znalosti, tak i schopnost metodologického uchopení a interpretace jazykových, historických, literárních a sociokulturních problémů regionu.

Uplatnění v praxi

Absolventi bakalářského studia indologie mohou pracovat v kulturních institucích, nakladatelstvích či sdruženích v rámci neziskového sektoru, které se na kulturní výměně mezi ČR a Indií, ale i širším regionem jižní Asie podílejí (např. filmové aj. festivaly). Absolvent může dále působit na nižších úrovních státní správy (s ohledem na požadovanou úroveň vzdělání na jednotlivé pozice), například na pozici referenta v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrace a uprchlictví, v omezenější míře též na úrovni krajských a místních samospráv. Absolventi nacházejí uplatnění v českých i mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek, a to jak z praktického hlediska, tak i v širších historických souvislostech, a kteří zároveň nemají na dané prostředí rodinné či jiné osobní vazby. V obchodní praxi se absolventi uplatňují ve firmách, které obchodují s indickými, popřípadě jinými jihoasijskými partnery nebo v poradenských společnostech (např. smíšené obchodní komory). Rovněž příchod indických investorů do ČR vyvolává poptávku po poradenských službách jak na straně agentur zajišťujících pobyt zahraničních pracovníků z jižní Asie, tak těchto společností samotných. Absolventi se rovněž uplatňují v oblasti cestovního ruchu.

Absolventi magisterského studia indologie, kteří se rozhodnou pokračovat v postgraduálním studiu, směřují k práci v akademické sféře na půdě univerzity, Akademie věd, popřípadě Národního muzea či Národní galerie. Absolventi, kteří vstoupí do praxe, se uplatňují jako překladatelé a tlumočníci, tradičně působí v diplomacii i jiných zastoupeních českých subjektů v oblasti. Dále se uplatňují v médiích v oblasti zahraničního zpravodajství, například v ČTK nebo Českém rozhlase, a jako vyučující v jazykových školách. Mohou pracovat v kulturních institucích, nakladatelstvích či v rámci neziskového sektoru, například v českých i mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích. Absolventi mohou dále působit na středních úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrace a uprchlictví. V obchodní praxi se absolventi uplatňují ve firmách, které obchodují s indickými, popřípadě jinými jihoasijskými partnery, v oblasti organizace cestovního ruchu nebo v poradenských společnostech.

Pro více informací kontaktujte Zdeňka Štipla.

Úvod > Ústav > Indologie