Doktorské studium

Obor studia a podmínky přijímacího řízení

Od roku 2019/20 je doktorské studium nabízeno v jediném oboru Dějiny a kultury Asie (7DA). Níže jsou dále uvedeny obory, které byly nabízeny v dřívějších letech:

  • Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky [XDAA]
  • Jazyky zemí Asie a Afriky [XJAA]
  • Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky [XTAA]

Dějiny a kultury Asie

Dějiny a kultury Asie je široce areálově a metodologicky vymezený program doktorského studia, který se realizuje ve spolupráci s odborníky z Orientálního ústavu AV ČR a Národní galerie. Regionálně je vymezen oblastmi jižní, jihovýchodní, centrální a východní Asie. Program je transdisciplinární a umožňuje studium široké škály témat z různých historických období i současnosti.

Metodologicky je program koncipován jako multidisciplinární. Základním východiskem studia a vědeckého výzkumu je práce s texty v příslušných asijských jazycích, která umožňuje badatelům zohledňovat různé asijské kulturní a historické perspektivy.

Program si všímá fenoménů historických i současných, politických, společenských i obecně kulturních zahrnujících literaturu a umění, náboženství a filosofii. Má silnou větev literárněvědnou se zaměřením na současnou i starou literaturu Asie.

Studium je čtyřleté. Základní povinnosti v souladu s akreditací určuje individuální studijní plán, těžištěm studia jsou konzultace se školitelem a diskuze v doktorandském semináři. Studentům zaměřeným na některé regiony, zejména východní Asie, se nabízejí příležitosti ke studijním pobytům v zemích jejich zájmu.

Rada programu:

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (FF UK), předsedkyně

Doc. Daniel Berounský, Ph.D. (FF UK)

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. (UK Bratislava)

Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Prof. Dr. Henning Klöter (Humboldt Universität Berlin)

Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. (FF UK)

PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK)

PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Při přijímací zkoušce uchazeč předkládá koncepčně ucelený projekt záměru disertační práce. Během jeho přípravy se doporučuje kontaktovat potenciálního školitele a projekt s ním konzultovat. Uchazeči se mohou obrátit s žádostí o kontakt na školitele na garanta programu (olga.lomova@ff.cuni.cz).

U přijímacího pohovoru se vede odborná rozprava o projektu, v níž se posuzuje nosnost tématu a zjišťují se uchazečovy relevantní znalosti, včetně základní orientace v odborné literatuře. Uchazeč dále prokáže znalost konkrétního asijského jazyka vztahujícího se k tématu disertace na úrovni, která umožňuje samostatnou práci s primárními prameny.

Samozřejmostí je aktivní znalost minimálně jednoho západního jazyka. (Studenti mohou psát disertační práci v angličtině.)

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce (orientační seznam):

  • Čínská a korejská literatura a literatura Tchaj-wanu
  • Dějiny a kultura indického subkontinentu a jihovýchodní Asie
  • Dějiny a kultura centrální Asie (Tibet, Mongolsko)
  • Dějiny a kultura Číny, Koreje a Japonska
  • Ideologie, politika a kultura Čínské lidové republiky
  • Náboženské systémy Asie

Související odkazy:

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium